Onderzoek naar de effecten van de gedeeltelijke terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget in prioriteitengroep 2

Code: EF_29 • Thema: Financiering

Doelstelling

Sinds 2017 hebben meerderjarige personen met een handicap recht op een persoonsvolgend budget waarmee zij zorg en ondersteuning kunnen inkopen binnen hun eigen netwerk, bij vrijwilligers, en bij professionele zorgverleners en -aanbieders (website VAPH, a). Deze aanpassing introduceerde een financiering van zorg en ondersteuning op maat.

Er zijn onvoldoende beschikbare middelen om aan alle rechthebbenden ook daadwerkelijk een persoonsvolgend budget ter beschikking te stellen. Dit resulteert in wachtlijsten. In dit onderzoek wordt de piste van een gedeeltelijke beschikkingstelling van het budget in prioriteitengroep 2 onderzocht. Hierbij wordt er gekeken naar hoe men, gegeven de beschikbare middelen, zoveel mogelijk tegemoet kan komen aan de dringendste zorg- en ondersteuningsnoden van personen met een handicap. Om dit te doen wordt aan de 1.100 langst wachtenden – ongeveer een kwart van prioriteitengroep 2 – vanaf 1 december 2022 de helft van hun budget of meervraag toegewezen (BVR van 16 september 2022). 

Dit onderzoek evalueert de effecten van deze gedeeltelijke beschikkingstelling.

Timing

Van 15 december 2022 tot 31 januari 2024

Promotoren

Koen Decancq,
Centrum voor Sociaal Beleid, UAntwerpen

Copromotoren
Tine Van Regenmortel
HIVA KU Leuven

Koen Hermans
LUCAS KU Leuven

Onderzoekers

Veerle Van Loon
Centrum voor Sociaal Beleid, UAntwerpen

Liesbeth Op de Beeck
HIVA KU Leuven