Onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor gegevensdeling tussen gerechtsdeurwaarders, nutsvoorzieningen, kredietinstellingen, telecomoperatoren en erkende instellingen voor schuldbemiddeling in functie van het maximaal beperken van invorderingskosten

Code: MJP_10 • Thema: Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Doelstelling

Dit onderzoek heeft betrekking op de gegevensdeling tussen gerechtsdeurwaarders, nutsvoorzieningen, kredietinstellingen, telecomoperatoren en erkende instellingen voor schuldbemiddeling waarvoor Vlaanderen bevoegd is, in functie van het maximaal beperken van invorderingskosten. Op basis daarvan worden aanbevelingen geformuleerd.

Drie doelen worden nagestreefd:

  1. Nagaan welke mogelijkheden en randvoorwaarden er zijn binnen de geldende toepasselijke regelgeving om op een kwaliteitsvolle wijze tot de beoogde gegevensdeling te komen. Het beroepsgeheim en de regelgeving over verwerking van persoonsgegevens staan daarbij centraal.
  2. In de mate dat deze mogelijkheden er niet of onvoldoende zijn: het identificeren van knelpunten die er in het huidige regelgevend kader bestaan en het formuleren van verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen moeten aansluiten bij de beoogde doelstelling en moeten in overeenstemming zijn met de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, het beroepsgeheim en andere relevante juridische contextfactoren die de contouren van de beleidsruimte (en de parameters daarbinnen) bepalen. In het bijzonder het recht op privéleven zal in deze een belangrijke rol spelen.
  3. Evalueren in welke mate het bestaande communicatieplatform van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een geschikt instrument is om de beoogde doelstelling te bereiken en welke aanpassingen vanuit het oogpunt van de verwerking van persoonsgegevens en het beroepsgeheim wenselijk zijn.

Timing

Van 01 juli 2022 tot 30 juni 2023

Promotoren

Prof. dr. Tim Opgenhaffen
KU Leuven (Instituut voor Sociaal Recht);
UHasselt (Centrum voor Overheid en Recht)

Copromotor:

Prof. dr. Johan Put
Instituut voor Sociaal Recht, KU Leuven

Onderzoeker:

Sarah Van Laere, KU Leuven