Prognoses zorgnood en model van budgetbewaking

Code: MP02 • Thema: Financiering

Doelstelling

De doelstellingen van het project zijn:

  • op basis van beschikbare data een inschatting maken van de vraag naar (onderdelen van) de VSB;
  • het ontwikkelen van een model van budgetbewaking op basis van deze prognoses.

In het vijfde jaar zal het basismodel voor de sector van de ouderenzorg worden afgewerkt, gebruikmakend van de gekoppelde IMA, VESTA en VAPH-gegevens. Hierbij zal speciale aandacht besteed worden aan de mogelijke interacties tussen residentiële zorg en gezinszorg op het niveau van de individuele zorgbehoevende. Dat zal het ook mogelijk maken een model op te stellen voor de kosten in de gezinszorg. Bovendien zullen ook de psychiatrische verzorgingstehuizen in dit model worden geïntegreerd.

Verder zullen aparte analyses gemaakt worden voor de verschillende sectoren van de ambulante geestelijke gezondheidszorg en de revalidatie. Wegens de beperkte beschikbaarheid van data zullen deze analyses noodzakelijkerwijze eerder beperkt blijven, maar er zal uitgewerkt worden hoe de gevolgen van verschillende hypothesen kunnen worden gesimuleerd. We zullen tevens beschrijven welke gegevens in de toekomst idealiter zouden moeten verzameld worden om deze modellen te verfijnen.

Timing

Van 01 juli 2016 tot 31 december 2021

Promotoren

Prof. dr. Erik Schokkaert
Onderzoeksgroep Economie en Overheid,
KU Leuven

Copromotoren

Prof. dr. Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Prof. dr. Carine Van de Voorde
Onderzoeksgroep Economie en Overheid,
KU Leuven

Onderzoekers

Dr. Johanna Mello, dr. Anja Daems, KU Leuven