Wegwerken van drempels en zoeken naar oplossingen voor intersectorale samenwerking en multi-inzetbaarheid van werknemers binnen de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren

Code: EF_16 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Multi-inzetbaarheid wordt ruim omschreven. Het kan gaan om opeenvolgende of gelijktijdige tewerkstelling in verschillende VIA-sectoren. Multi-inzetbaarheid kan verschillende doelen dienen zoals werknemers beter spreiden over voorzieningen in functie van de zorgnoden, werknemers meer loopbaanmogelijkheden bieden, continuïteit van zorg voor de zorggebruiker of cliënt nastreven, nastreven van efficiëntie inzake inzet van zorg- en welzijnspersoneel, het nastreven van maximale jobtevredenheid.

Het onderzoek wordt gevoerd aan de hand van een preliminaire verkenning, vanuit enerzijds een sociaal-wetenschappelijk-empirisch perspectief, waarbij vanuit praktijkvisies noden en drempels worden geïnventariseerd, en anderzijds een juridisch perspectief vanuit de regelgeving in het domein van het arbeidsrecht, welzijnsrecht en socialezekerheidsrecht.

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

  1. Het in kaart brengen van de noden en drempels vanuit het perspectief van de werknemers, werkgevers en de overheid met betrekking tot multi-inzetbaarheid van werknemers in de VIA-sectoren
  2. Het exploreren van verbetervoorstellen voor het wegwerken van de drempels voor multi-inzetbaarheid in functie van een duurzaam mobiliteitsbeleid in de VIA-sectoren

Timing

Van 15 december 2021 tot 31 december 2022

Promotoren

Dr. Nick Verhaeghe
KU Leuven

Copromotoren

Prof. dr. Frank Hendrickx
KU Leuven

Prof. dr. Tim Opgenhaffen
KU Leuven / UHasselt

Onderzoekers

Eveline Teppers en Lotte Lammens, KU Leuven