Academische ondersteuning bij het praktijkondersteuningstraject met betrekking tot de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede jeugdhulp en de residentiële geestelijke gezondheidszorg

Code: EF_31 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

In de voorbije jaren zijn binnen het Steunpunt WVG twee multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld voor de preventie, toepassing en praktische uitvoering van afzondering en fixatie in resp. de residentiële geestelijke gezondheidszorg en de brede residentiële jeugdhulp. SAM, ICOBA en Psyche ondersteunen de praktijkorganisaties bij de implementatie van deze richtlijnen. In dit praktijkondersteuningstraject wordt ingezet op intervisie, lerende netwerken, wissel-leren, enz. Het is belangrijk dat de uitkomsten van dit praktijkondersteuningstraject, onder meer inzake alternatieven voor afzondering en fixatie, in overeenstemming zijn met de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Het Steunpunt WVG voorziet daarom in academische ondersteuning bij het implementatietraject.

De academische ondersteuning van het praktijkondersteuningstraject heeft betrekking op:

  1. de initiatieven van het praktijkondersteuniningstraject: zicht houden op de mate waarin de intervisies, lerende netwerken en online modules over de preventie en mensenrechtenconforme toepassing van afzondering en fixatie inhoudelijk conform zijn met de ontwikkelde richtlijnen; en zo nodig bijsturen;
  2. de multidisciplinaire richtlijnen zelf: het aanvullen van de multidisciplinaire richtlijnen met bijkomende uitleg, toelichting en best practices bij de bestaande aanbevelingen zodat de praktijkorganisaties op een aantal punten meer handvatten krijgen om de aanbevelingen op de werkvloer concreet te maken;
  3. de implementatie van de richtlijnen in de praktijkorganisaties: inventariseren van de werkzame en belemmerende factoren op organisatieniveau bij de implementatie van de richtlijnen in de praktijkorganisaties, en hierover aanbevelingen doen aan het beleid, het werk- en middenveld en evt. andere relevante stakeholders;
  4. de disseminatie van de resultaten van doelstelling 2 en 3 naar de praktijkorganisaties toe.

Timing

Van 01 juli 2023 tot 31 januari 2026

Promotoren

Dr. Kathleen De Cuyper
LUCAS KU Leuven

Prof. dr. Tim Opgenhaffen
VUB, ISR KU Leuven

Onderzoeker

Sam Baert
LUCAS KU Leuven