Ontwikkeling van een vragenlijst voor het bevragen van de ervaringen van gebruikers betrokken in de pilootfase RTH

Code: MJP_24 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Ook in Vlaanderen werd een persoonsvolgend financieringssysteem geïntroduceerd in de sector voor personen met een handicap. Het doel van deze omslag is om zorgvragers meer regie te geven over hun zorg, ondersteuning en leven, en hen de kans te geven om hun zorg en ondersteuning af te stemmen op hun wensen, behoeften en levensstijl. Daarom is het nodig dat de zorg en ondersteuning meer vraaggestuurd aangeboden wordt en dat de persoon met een handicap centraal geplaatst wordt in zowel de financiering als de organisatie van de zorg. Om het aanbod te kunnen herorganiseren naar meer vraaggestuurde zorg werd er vanuit de Vlaamse Overheid ruimte gelaten aan de organisaties om in een regelluw kader te experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening en organisatie van deze dienstverlening (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2010). Het is in deze context dat huidig onderzoek kadert. De ervaringen van gebruikers van de RTH-pilootprojecten m.b.t. de cliëntgerichtheid van zorg worden via kwalitatief onderzoek in kaart gebracht, en een vragenlijst hierover wordt ontwikkeld. Concreet wordt de ervaring van cliëntgerichtheid bevraagd vanuit vier vooropgestelde thema’s: 1. snel inzetbaar en flexibel aanpasbaar, 2. laagdrempelig en nabij, 3. vraaggericht en op maat en 4. geïntegreerd en afgestemd met/op andere (niet-VAPH-)ondersteuning.

Timing

Van 01 juli 2023 tot 31 december 2023

Promotoren

Prof. dr. Jeroen Trybou
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UGent

Onderzoeker
Eva Pattyn
UGent