Data-analyse BelRAI: zorgzwaartecategorieën en kwaliteitsindicatoren

Doelstelling

Binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is de volgende beleidskeuze gemaakt (uit Beleidsnota WVG): "De persoonsvolgende financiering in het kader van de Vlaamse sociale bescherming is zorgafhankelijk en gebaseerd op een objectieve inschaling via BelRAI. Om BelRAI niet enkel als inschalingsinstrument, maar ook als financieringsinstrument te gebruiken, is een vertaling nodig van de zorgnood naar financiële vergoeding."

Dit onderzoek bouwt verder op eerder onderzoek op de data uit het BelRAI LTCF pilootproject (EF06.06; EF_27) waar de BelRAI zorgzwaartecategorieën en kwaliteitsindicatoren zijn onderzocht op de beschikbare BelRAI LTCF data. Deze analyses leiden tot nieuwe en bijkomende vragen. Dit onderzoek is daarenboven een verbreding van de scope met het oog op de uitrol van het BelRAI Home Care instrument en de BelRAI LTCF vanaf 1 juni 2023.

De doelstelling van dit onderzoeksproject zijn:

  1. het onderzoek naar een gepast RUG systeem o.b.v. de beschikbare BelRAI Home Care en BelRAI LTCF data;
  2. een vergelijking tussen de meting van zorgzwaarte op basis van RUG’s en de meting van zorgzwaarte op basis van andere instrumenten als de Katz-schaal, de BelRAI Screener,…;
  3. een gedetailleerde profielbeschrijving van de RUG-categorieën door gebruik te maken van de zorgschalen, CAP’s en andere relevante BelRAI-gegevens;
  4. het onderzoeken van de link tussen kwaliteitsindicatoren en de RUG’s. Hierbij is er bijzondere interesse voor een mogelijke link tussen de zorgzwaarte op niveau van een organisatie in relatie tot de kwaliteitsindicatoren (meso-niveau);
  5. het onderzoeken van de evolutie van personen met een zorgnood tussen zorgzwaartecategorieën doorheen de tijd en doorheen zorgsettings.

Timing

Van 01 januari 2024 tot 30 juni 2024

Promotoren

Prof. dr. Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Onderzoeker 

Dr. Anja Daems
LUCAS KU Leuven