Definiëring, visiebepaling en beleidsprioriteiten Geestelijke Gezondheidszorgbevordering: De realisatiefase

Code: EF_40 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Vandaag zijn er veel actoren actief rond het beleidsthema geestelijke gezondheidsbevordering (GGB) wat zich vertaalt in een veelheid aan initiatieven, acties, programma’s en projecten die inspelen op acute en concrete noden, maar die soms gedeeltelijk overlappen. Doordat iedere partner zich inzet voor zijn afgebakend terrein is er weinig ruimte om de strategie betreffende GGB in zijn geheel te bekijken en waar nodig bij te stellen. Het uitwerken van een gedeelde richtinggevende beleidsvisie en een duidelijk afgebakend conceptueel kader inzake GGB maakt het mogelijk om het bestaande aanbod te structureren, leemtes in het aanbod zichtbaar te maken en prioriteiten voor de toekomst te bepalen.

In 2023 voerde LUCAS KU Leuven in opdracht van het Departement Zorg een voorbereidende literatuurstudie uit om te komen tot een eerste voorstel voor een wetenschappelijk onderbouwd beleidskader inzake GGB. In dit onderzoeksproject wordt deze eerste aanzet in samenspraak met een breed netwerk van belanghebbenden verder uitgewerkt. Daarbij is het de bedoeling om via een participatief traject en verdere uitdieping van de wetenschappelijke literatuur te komen tot afstemming, concretisering en gedragenheid.

Het doel van dit project is drieledig en heeft als eerste doelstelling te komen tot een wetenschappelijk onderbouwd en gedragen beleidsplan GGB dat bestaat uit:

  • een overkoepelende en gedragen visie op GGB
  • overkoepelende en gedragen geestelijke gezondheidsdoelstellingen die met het beleidsplan GGB worden nagestreefd
  • indicatoren om deze overkoepelende geestelijke gezondheidsdoestellingen te evalueren
  • een selectie van prioritaire strategische doelstellingen die geconcretiseerd zijn a.d.h.v. bij voorkeur klinisch en economisch wetenschappelijk onderbouwde interventies en goede praktijken.

Een tweede doelstelling betreft het in kaart brengen van de wetenschappelijke evidentie inzake de kosteneffectiviteit van een selectie van acties en praktijken zodat het gezondheidseconomische aspect bij de voorgestelde acties mee in de weegschaal gelegd kan worden.

Een derde doelstelling is komen tot een duidelijke rolverdeling en kwaliteitsvolle samenwerking tussen de betrokken organisaties, partners en beleidsdomeinen (o.a. Onderwijs, Werk, Jeugd en Media) zodat de krachten gebundeld kunnen worden ter realisatie van het beleidsplan GGB. Concreet zal deze onderzoeksdoelstelling leiden tot:

  • het formuleren van aanbevelingen en randvoorwaarden om de samenwerking te bevorderen,
  • het opstellen van indicatoren om de samenwerking in de toekomst te kunnen opvolgen.

SWVG voert dit onderzoeksproject uit samen met Möbius en Over De Muur.

Timing

Van 15 december 2023 tot 30 november 2024

Promotoren

Dr. Evelien Coppens
LUCAS KU Leuven

Copromotoren
Prof. dr. Nick Verhaeghe, dr. Ruben Willems
Interuniversity Centre for Health Economics Research, UGent

Onderzoeker

Eva Rens
LUCAS KU Leuven