Evaluatie en monitoring van het jeugddelinquentierecht: vervolgonderzoek

Code: EF_36 • Thema: Onderzoek inzake wet- en regelgeving

Doelstelling

Het jeugddelinquentiedecreet bevat de verplichting om binnen drie jaar na de inwerkingtreding ervan een evaluatie door te voeren (art. 88). Dit onderzoek heeft als doelstelling na te gaan hoe drie geselecteerde doelstellingen uit het decreet - zijnde ‘snel reageren’, ‘herstelrechtelijk of herstelgericht reageren’ en ‘verbinding met hulpverlening’ - concreet in het beleid en de praktijk van de Vlaamse jeugdparketten uitvoering krijgen of gerealiseerd worden. Daarbij dient ook aandacht te gaan naar verklaringen waarom ze (nog) niet (ten volle) gerealiseerd worden en wat mogelijke uitdagingen, neveneffecten, verbeterpunten, goede praktijken,… zijn. In de tweede plaats zal nagegaan worden of er ‘indicaties’ zijn van een mogelijke, gewenste verandering ten opzichte van de situatie voor de inwerkingtreding van het decreet en dit op basis van resultaten uit eerder onderzoek of de (reeds uitgevoerde) nulmeting (Coeck et al., 2021).

Timing

Van 01 juli 2023 tot 31 juli 2024

Promotoren

Prof. dr. Johan Put
ISR & LINC, KU Leuven

Prof. dr. Stefaan Pleysier
LINC, KU Leuven

Onderzoeker

Elke Roevens
LINC, KU Leuven