Gebruik en toegankelijkheid van thuiszorgvoorzieningen voor personen met een handicap

Code: EF_41 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nam een bevraging af bij een representatieve steekproef van personen met een handicap (PmH) in prioriteitengroep 3. Dit is de groep wachtenden voor wie, binnen het huidige budgettaire kader en de actueel gehanteerde verdeelsleutels, de feitelijke terbeschikkingstelling van het persoonsvolgend budget (PVB) weinig waarschijnlijk is.

Uit de bevraging bleek dat personen uit prioriteitengroep 3 vooral nood hebben aan meer praktische hulp in het dagelijkse leven. Omdat deze vorm van ondersteuning niet noodzakelijk altijd handicapspecifiek hoeft te zijn en ook geboden wordt door reguliere diensten, in het bijzonder de thuiszorgvoorzieningen, wil het VAPH nagaan waarom personen met een handicap niet meer/niet vaker gebruik maken van deze diensten. Volgens het VAPH blijkt er immers geen gebrek aan capaciteit te zijn bij de diensten voor gezinszorg om ook aan personen met een handicap praktische hulp aan huis te bieden. Daarenboven werden er financiële incentives in het leven geroepen om de toeleiding van PmH naar de gezinszorg te stimuleren. De middelen die hiervoor voorzien werden, worden bijna niet gebruikt, waardoor ook het gewenste effect (meer doorstroming van PmH naar de diensten voor gezinszorg) uitblijft. Men heeft echter weinig zicht op de redenen waarom PmH moeilijk de weg vinden naar de thuiszorgvoorzieningen.

De doelstelling van dit onderzoek is om de ervaring in het bereiken en het ondersteunen van personen met een handicap vanuit het perspectief van de thuiszorgvoorzieningen te onderzoeken. Zowel de vraagzijde (de personen met een handicap) als de aanbodzijde (de thuiszorgvoorzieningen) komt aan bod. Zelf bevraagt het VAPH de personen met een handicap over de noden en drempels. Dit onderzoeksvoorstel focust op het luik gericht op de aanbodzijde, en de triangulatie van beide visies: wat ziet de aanbodzijde als mogelijke drempels bij de vraagzijde?

Het onderzoek vertrekt vanuit drie algemene onderzoeksvragen. Een eerste deelvraag focust op het bereik van PmH door thuiszorgvoorzieningen en de ervaringen hierrond. Een tweede zoomt in op (ervaren) drempels in het bereiken van personen met een handicap. In een derde deelvraag staan we stil bij mogelijke opportuniteiten en hefbomen in functie van de toegankelijkheid van thuiszorgvoorzieningen voor personen met een handicap.

Timing

Van 15 december 2023 tot 31 oktober 2024

Promotoren

Dr. Leen Heylen
Thomas More

Onderzoekers

Tessa Delien en Monica Wouters
Thomas More