GRO Zorg Addendum: actualisatie, opleiding en nazorg

Code: EF_38 • Thema: Specifieke thema's

Doelstelling

Het VIPA subsidieert projecten voor nieuwbouw, verbouwing en aankoop in de zorgsector. Deze projecten dienen te voldoen aan bepaalde criteria alvorens ze in aanmerking komen voor subsidies, waaronder eisen m.b.t. het duurzaam bouwen. Sinds 2010 worden deze eisen gevat in het Ministerieel besluit VIPA-criteria duurzaamheid. Uit de praktijk van de adviesverlening van het VIPA bleek dat de VIPA-criteria op bepaalde punten niet meer actueel zijn, of ondertussen ingehaald zijn door andere regelgeving. Een update van de criteria is (door hetzelfde onderzoeksteam) in opdracht van VIPA gemaakt in 2021-2022 met als eindresultaat een GRO Zorg Addendum (De Ploey, Declercq, Stevanovic & Allacker, 2022). In 2022 werd ook een opleidingenreeks rond dit nieuwe instrument voor bouwheren georganiseerd.

Het GRO Zorg Addendum is een vertaling van het instrument GRO, het duurzaamheidsinstrument van het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid, voor de welzijns- en zorgsector. Een deel van de eisen uit GRO werden ook al vertaald naar regelgeving, met name in een Ministrieel Besluit VIPA criteria duurzaamheid.

Momenteel is GRO aan een herziening toe, en zal de nieuwe update als intergewestelijke tool gelanceerd worden in de tweede helft van 2023.

VIPA wil in 2024 een regelgevend kader uitwerken waarin het GRO zorg addendum wordt opgenomen. Dit moet uiteraard eerst inhoudelijk en methodologisch afgestemd worden op het geactualiseerde instrument GRO. Dat is het doel van dit onderzoek.

Timing

Van 01 september 2023 tot 31 december 2024

Promotoren

Prof. dr. Karen Allacker
Departement Architectuur - KU Leuven

Onderzoekers 

Els Van de moortel, Joost Declercq, Robine Verhaeghe, Delphine Ramon
Departement Architectuur - KU Leuven