Longitudinaal onderzoek in de jeugdhulp - vervolg

Code: MJP_26 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Het vooronderzoek (Coppens, West, Vanderfaeillie, Pleysier & Hermans, 2018) leidde tot een meerjarenplan om in de toekomst de hulpverleningstrajecten van jongeren in de jeugdhulp te monitoren aan de hand van de beschikbare registratiegegevens.

De voorbije jaren zijn de eerste stappen gezet om dit longitudinaal onderzoek te realiseren. Het accent lag op (1) het opstellen en opvolgen van een implementatieplan om de basisset van indicatoren in te voeren in de bestaande sectorale registratiesystemen, (2) het analyseren van trajecten binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ) op basis van een koppeling van Insisto, BinC en Domino (Wispelaere, Pleysier & Hermans, 2021), (3) het pilootproject ‘jeugdhulpverlaters’, en (4) uitdiepingsonderzoek, met name case-onderzoek bij zeer jonge verblijvers in de residentiële jeugdhulp

Het huidige onderzoek focust op

(1) Het afwerken van de eerste longitudinale analyses op de VAPH-gegevens die een zicht geven op de trajecten van kinderen en jongeren in de NRTJ van het VAPH;

(2) Het repliceren van de bestaande longitudinale trajectanalyses in NRTJ Opgroeien op de nieuwe cohorte 2018, d.w.z. van 2018 tot en met 2021;

(3) Het verdiepen van de onderzoeksresultaten door in te zoomen op welbepaalde types van trajecten, met name de kinderen en jongeren die een lange hulpepisode kennen en de ‘late instromers’ (15-17 jaar);

(4) Het in kaart brengen van het gebruik van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp vóór en na het NRTJ-traject voor één of meerdere cohortes.

Timing

Van 01 juli 2023 tot 30 juni 2024

Promotoren

Prof. dr. Koen Hermans
LUCAS KU Leuven

Prof. dr. Stefaan Pleysier
LINC KU Leuven

Onderzoeker 

Thomas De Wispelaere
LUCAS KU Leuven