Naar een nieuw impactgericht regelluw kwaliteitskader VAPH (via de evaluatie van het huidige kwaliteitssysteem en op basis van intersectorale ontwikkelingen)

Code: EF_55 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Op 3 mei 2023 keurde het Vlaams Parlement het decreet over de kwaliteit van zorg in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin goed. Het decreet formuleert belangrijke principes en verwachtingen ten aanzien van voorzieningen die zorg verlenen. Het decreet voorziet tevens dat het concrete kwaliteitssysteem bij voorkeur intersectoraal of indien nodig per sector of werkvorm verder ingevuld wordt, in overleg en co-creatie met de verschillende ‘belanghebbenden’. Daartoe werd de structuur van het ‘belanghebbendenoverleg’ in het leven geroepen, waarin verschillende actoren zoals voorzieningen, overheid, zorggebruikers, partnerorganisaties, academici en experten een plaats kunnen krijgen.

Het globale doel van het onderzoek is het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitskader dat het VAPH in staat stelt om op een regelluwe wijze de impact van de ondersteuning door zorgorganisaties op de kwaliteit van leven van cliënten met een beperking te evalueren. Essentiële componenten van het kwaliteitskader zijn:

  • het expliciteren van de achterliggende visie en waarden;
  • het onderscheiden van input-, proces- en outcome-variabelen;
  • het onderscheiden van eigenaarschap ten aanzien van indicatorenverzameling op micro-, meso- en macroniveau en het afstemmen van verantwoordelijkheden van organisaties en de overheid om over deze variabelen gegevens te verzamelen;
  • het formuleren van indicatoren om de impact van zorg en ondersteuning op kwaliteit van leven van cliënten te kunnen evalueren;
  • het vastleggen van de manier van gegevensverzameling waardoor de overheid op geaggregeerd niveau uitspraken kan doen over de gekozen indicatoren.

Timing

Van 01 juli 2024 tot 30 juni 2026

Promotoren

prof. dr. Bea Maes
KU Leuven

prof. dr. Claudia Claes
HOGENT

Copromotoren

prof. dr. Stijn Vandevelde
UGent

prof. dr. Ilse Noens
KU Leuven

prof. dr. Wim Marneffe
UHasselt

dr. Toon Moons
UHasselt

Onderzoeker

NN