Onderzoek naar de ondersteuningsnoden en -trajecten van jongvolwassenen met een (vermoeden van) handicap

Code: EF_34 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Begin 2023 werd het project Jongvolwassenen binnen het VAPH opgestart. Binnen dit project loopt een werkpakket met een intersectorale scope, dat zich focust op toekomstplanning, -voorbereiding en -realisatie voor jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking. Er wordt daarmee verder gewerkt op de acties uit het Actieplan Jongvolwassenen, met de specifieke doelstelling deze te verruimen voor jongvolwassenen die geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-jeugdhulp. Daarnaast wordt binnen dit VAPH-project het huidige persoonsvolgend budget (PVB) na jeugdhulp geëvalueerd en worden knelpunten en good practices, zowel op vlak van het PVB na jeugdhulp als de algemene toeleiding naar VAPH-ondersteuning voor jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking in kaart gebracht.

Tenslotte wil het VAPH inzetten op het ontsluiten van informatie en tools die voor jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking nodig zijn om tegemoet te komen aan hun vragen, door hiertoe de nodige aanpassingen en aanvullingen/doorverwijzingen te voorzien op de VAPH-webpagina.

De doelstellingen van dit onderzoek zijn:

  1. Bijdragen aan het blootleggen van bestaande lacunes en uitdagingen op het vlak van toekomstplanning, -voorbereiding en -realisatie over alle levensdomeinen heen bij jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking. Op deze manier wordt in kaart gebracht waar verder op ingezet moet worden om een brede, inclusieve toekomstplanning, -voorbereiding en -realisatie voor alle jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking mogelijk te maken.
  2. Bijdragen aan de interpretatie van de resultaten van de evaluatie van het PVB na jeugdhulp en mogelijke alternatieven/oplossingen suggereren voor knelpunten op vlak van toeleiding naar VAPH-ondersteuning (rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijk).
  3. Zicht bieden op de vragen die leven bij jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking. Dit heeft als doel de nodige aanpassingen, aanvullingen en doorverwijzingen te doen op de VAPH-website, teneinde deze beter af te stemmen op de noden van de jongvolwassenen.

Timing

Van 01 september 2023 tot 31 december 2024

Promotoren

Prof. dr. Wouter Vanderplasschen
Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek

Copromotoren  

Prof. dr. Stijn Vandevelde
Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek

Prof. dr. Claudia Claes
HOGENT, EQUALITY//ResearchCollective / UGent, Vakgroep Orthopedagogiek

Dr. Chris Swerts
HOGENT, EQUALITY//ResearchCollective

Onderzoeker 

Dr. Lana Declercq
Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek