Ontwikkelen en uitproberen van een duurzaam en geïntegreerd model voor langdurige complexe zorg voor personen met een dubbeldiagnose verstandelijke handicap - GGZ. Begeleidend onderzoek bij 2 pilootprojecten in Vlaanderen

Code: EF_57 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

In september 2024 start het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een projectfinanciering voor 3 jaar voor 2 pilootprojecten langdurige complexe zorg voor personen met dubbeldiagnose handicap en psychiatrische problematiek. Met deze pilootprojecten wil het VAPH telkens een vergunde zorgaanbieder en een GGZ-partner - een geëngageerd psychiatrisch ziekenhuis met de nodige expertise uit de regio - financieel ondersteunen om een aanbod op maat te ontwikkelen en uit te proberen voor (jong)volwassenen (vanaf 16 jaar) met een complexe problematiek van verstandelijke ontwikkelingsstoornis en psychiatrische problematiek voor wie de terugkeer naar het dagelijks leven na revalidatie in GGZ een (te) complexe uitdaging vormt.

Het aanbod dat binnen deze pilootprojecten ontwikkeld wordt, moet zich richten op (functioneel) herstel en het aanreiken van de nodige coping-methoden die de betrokken cliënten opnieuw voorbereiden op wonen en leven in een reguliere (VAPH)setting.

De doelstellingen van het onderzoek zijn gericht op:

  1. Identificeren en concretiseren van de kritische succesfactoren voor een duurzaam en geïntegreerd model voor langdurige complexe zorg voor personen met een dubbeldiagnose verstandelijke handicap - GGZ (infrastructuur, gedeelde zorg VAPH-GGZ, financiering …).
  2. Het vergelijken, afstemmen en afbakenen met andere werkingen inzake dubbeldiagnose VAPH-GGZ.
  3. Het expliciteren van een model voor langdurige complexe zorg op het snijvlak VAPH-GGZ.
  4. Het opmaken van een stappenplan (m.i.v. financieel plan) voor uitrol over Vlaanderen.
  5. Verkennen en vertalen van goede praktijken uit het buitenland.

Timing

Van 01 juli 2024 tot 30 juni 2026

Promotoren

prof. dr. Stijn Vandevelde
UGent

dr. Sara Rowaert
UGent

prof. dr. Filip Morisse
HOGENT / UGent

prof. dr. Claudia Claes
HOGENT / UGent

prof. dr. Wouter Vanderplasschen
UGent

Onderzoeker
Lindsay Janssen
UGent