Tegemoetkomingen mobiliteitshulpmiddelen VSB

Code: MJP_25/EF_39 • Thema: Financiering

Doelstelling

De Vlaamse Brede Heroverweging wil de diverse uitgavenposten van de Vlaamse Begroting doorlichten en kritisch bekijken, met als bedoeling de publieke financiën efficiënter en effectiever te maken. In deze context wenst de Vlaamse Sociale Bescherming de haalbaarheid en vergoedbaarheid van een tweedehandssysteem voor mobiliteitshulpmiddelen te onderzoeken en de eventuele uitbreiding van het verhuursysteem voor mobiliteitshulpmiddelen in de thuiszorg te analyseren. Beide onderdelen beogen het genereren van efficiëntiewinsten t.o.v. de huidige systemen.

De doelstelling van dit onderzoek is bijgevolg tweedelig. Enerzijds tracht het onderzoek na te gaan of en op welke wijze een systeem van tweedehandshulpmiddelen ontwikkeld kan worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met diverse elementen zoals o.a. het type mobiliteitshulpmiddel, het waarborgen van de kwaliteit(scontrole) van de mobiliteitshulpmiddelen, de mogelijke integratie in het bestaande derdebetalerssysteem, enz. Anderzijds tracht dit onderzoek ook na te gaan voor welke mobiliteitshulpmiddelen en leeftijdsgroepen de uitbreiding van de huur van mobiliteitshulpmiddelen in de thuiszorg interessant is.

Timing

Van 01 juli 2023 tot 30 juni 2024

Promotoren

Prof. dr. Wim Marneffe
Univesiteit Hasselt

Onderzoekers
Tom Vandersteegen, Toon Moons,
Universiteit Hasselt