Wat is er organisatorisch/financieel nodig vanuit de verschillende beleidsdomeinen die betrokken zijn bij het decreet BOA om op lokaal niveau de doelstellingen van het decreet te bereiken?

Code: EF_43 • Thema: Financiering

Doelstelling

Met de invoering van het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) ondergaat het landschap van buitenschoolse opvang een hele omwenteling waarbij lokale besturen voor de opdracht staan om uiterlijk vanaf 2026 samen met allerlei partners een opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolkinderen op poten te zetten.

Het decreet trad op 1 januari 2021 in werking en kent een overgangsperiode van 6 jaar. Drie doelstellingen staan centraal :

  • kinderen speelmogelijkheden en ontplooiingskansen geven, maar ook keuzevrijheid en recht op rust,
  • ouders de mogelijkheid bieden om werk, opleiding en gezin vlot te combineren,
  • een aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten creëren dat toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen en zo bijdraagt tot een harmonieuze samenleving.

Het decreet resulteert in een belangrijke wijziging inzake de subsidiëring van de buitenschoolse opvang en activiteiten. Waar het Agentschap Opgroeien momenteel de erkende organisatoren van buitenschoolse opvang nog rechtstreeks financiert, zullen vanaf 1 januari 2026 deze middelen gealloceerd worden aan de lokale besturen. Zij zullen, in uitvoering van hun regierol, keuzes moeten maken met betrekking tot de ontwikkeling van de BOA op hun grondgebied en de middelen in overeenstemming daarmee verdelen en/of besteden.

Aangezien de doelstellingen van het decreet ambitieus zijn, is het belangrijk om daar een voldoende dekkend financieringskader tegenover te kunnen stellen. Deze studie wil het financieringsluik mee helpen onderbouwen.

De doelstelling van de studie is om een goed beeld te bekomen van de subsidiestromen uit de flankerende beleidsdomeinen en van de financiering vanuit de lokale besturen zelf.

De studie wil deze stromen in kaart brengen en wil verder ook een beeld schetsen van wat in een aantal type gemeenten met deze middelen aan buitenschoolse opvang en activiteiten wordt aangeboden. De studie wil een diepgaande analyse van de financieringsstromen en de aanwending van de middelen AS IS voorleggen en tevens de implicaties van de TO BE situatie in kaart brengen.

Timing

Van 15 december 2023 tot 31 december 2024

Promotoren

Prof. dr. Carine Smolders
Universiteit Gent – Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management

Copromotoren

Prof. dr. Joris Voets
Universiteit Gent – Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management

Prof. dr. Bram Verschuere
Universiteit Gent – Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management

Onderzoeker 

Vanessa Bombeeck
Universiteit Gent – Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management