Zorggarantie jonge kinderen: impact, outcome en tevredenheid bij cliënten, stakeholders en medewerkers

Code: MJP_32 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

Het Agentschap Opgroeien wil investeren in hulp en ondersteuning aan jonge kinderen en dit vanaf het moment van conceptie. Dit doet het Agentschap via twee werkingen: (1) Veilig en omringd opgroeien van in de buik en (2) Zorggarantie Jonge Kind.

In het project ‘Veilig en omringd in de buik’ ondersteunen Kind en Gezin en de Ondersteuningscentra Jeugdzorg Limburg het gezin en hun netwerk al van in de zwangerschap. Het doel is om zoveel mogelijk negatieve ervaringen in de kindertijd te voorkomen met een maximale betrokkenheid van ouders en het netwerk rond het kind, door op een aanklampende wijze met betrokkenen aan de slag te gaan. Door de hulpverleners wordt ingezet op outreachend consult en met een gemandateerde voorziening waar nodig. Met “Veilig en omringd In de Buik” wil de overheid meer ‘ogen’ plaatsen op een ongeboren baby in een verontrustende situatie.

“Zorggarantie Jonge Kind” is sinds januari 2022 een breed project binnen het Agentschap Opgroeien waarbij verschillende geledingen binnen de organisatie betrokken zijn. De doelstelling van deze samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid is enerzijds meer slagkracht te ontwikkelen in concrete dossiers omwille van het duidelijkere mandaat, en anderzijds een extra regulier, duurzaam, kwalitatief en vernieuwend aanbod te ontwikkelen, zowel voor cliënten als voor organisaties.

Tot op heden is slechts beperkt zicht op de impact van beide werkingen en dit op drie niveaus: (1) op het niveau van de cliënten, (2) op het niveau van de meest relevante stakeholders en (3) op het niveau van de medewerkers van het Agentschap Opgroeien.

Het Agentschap Opgroeien vraagt om via wetenschappelijk onderzoek een beter zicht te krijgen op de impact van “Veilig en omringd opgroeien van in de buik” en “Zorggarantie jonge kind” op cliënten, op de meest betrokken partnerorganisaties en op de medewerkers van het Agentschap. Doel van het onderzoek is op basis van de verworven inzichten de werking te verbeteren.

Timing

Van 01 juli 2024 tot 30 juni 2025

Promotoren

prof. dr. Johan Vanderfaeillie
Vrije Universiteit Brussel

Onderzoeker

NN