BelRAI LTCF: analyse van de door het LTCF consortium verzamelde data

Code: EF06.06(2)/EF_27 • Thema: Ontwikkeling, implementatie en evaluatie van BelRAI

Doelstelling

Binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is volgende beleidskeuze gemaakt (uit Beleidsnota WVG): "De persoonsvolgende financiering in het kader van de Vlaamse sociale bescherming is zorgafhankelijk en gebaseerd op een objectieve inschaling via BelRAI. Om BelRAI niet enkel als inschalingsinstrument, maar ook als financieringsinstrument te gebruiken, is een vertaling nodig van de zorgnood naar financiële vergoeding."

Om deze doelstelling te bereiken is het van belang dat er aan de hand van een steekproef een eerste reeks van BelRAI LTCF assessments kunnen worden verwerkt in een simulatie. Daartoe worden de nodige afnames verzameld in de woonzorgcentra. Een eerste set aan afnames zullen vervolgens in het kader van dit project verder verwerkt worden.

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

  1. Monitoring van de representativiteit van de steekproef van woonzorgcentra en bewoners in die woonzorgcentra;
  2. Tussentijdse analyses en simulaties uitvoeren op de door het LTCF-consortium verzamelde data van de BelRAI LTCF-assessments die bij een representatief staal van woonzorgcentra wordt verzameld. Deze analyses en simulaties kaderen in het toepassen van de RUG-methodologie voor de Vlaamse Sociale Bescherming en Persoonsvolgende Financiering.
  3.  Een verdere uitdieping van de resultaten, met name:
    a. het onderzoek naar een gepast RUG-systeem op basis van de data uit het pilootproject BelRAI LTCF;
    b. een vergelijking tussen de zorgzwaartemeting met RUG’s en de zorgzwaarte op basis van de Katz-schaal;
    c. een gedetailleerde profielbeschrijving van de relevante RUG-categorieën door gebruik te maken van de zorgschalen, CAP’s en andere relevante BelRAI-gegevens.
  4. Het onderzoeken van de link tussen de interRAI kwaliteitsindicatoren voor de woonzorgcentra en de RUG’s. Hierbij is er bijzondere interesse naar een mogelijke link tussen de zorgzwaarte op niveau van een organisatie in relatie tot de kwaliteitsindicatoren (meso-niveau).

Timing

Van 01 december 2020 tot 15 juni 2022

Promotoren

Prof. dr. Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Onderzoeker

Dr. Anja Daems, KU Leuven