BelRAI LTCF: analyse van de door het LTCF consortium verzamelde data

Doelstelling

Binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is volgende beleidskeuze gemaakt (uit Beleidsnota WVG): "De persoonsvolgende financiering in het kader van de Vlaamse sociale bescherming is zorgafhankelijk en gebaseerd op een objectieve inschaling via BelRAI. Om BelRAI niet enkel als inschalingsinstrument, maar ook als financieringsinstrument te gebruiken, is een vertaling nodig van de zorgnood naar financiële vergoeding."

Om deze doelstelling te bereiken is het van belang dat er aan de hand van een steekproef een eerste reeks van BelRAI LTCF assessments kunnen worden verwerkt in een simulatie. Daartoe worden de nodige afnames verzameld in de woonzorgcentra. Een eerste set aan afnames zullen vervolgens in het kader van dit project verder verwerkt worden.

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

  1. Monitoring van de representativiteit van de steekproef van woonzorgcentra en bewoners in die woonzorgcentra;
  2. Tussentijdse analyses en simulaties uitvoeren op de door het LTCF-consortium verzamelde data van de BelRAI LTCF-assessments die bij een representatief staal van woonzorgcentra wordt verzameld. Deze analyses en simulaties kaderen in het toepassen van de RUG-methodologie voor de Vlaamse Sociale Bescherming en Persoonsvolgende Financiering.

Timing

Van 01 december 2020 tot 31 december 2021

Promotoren

Prof. dr. Anja Declercq
LUCAS KU Leuven

Onderzoeker

Dr. Anja Daems, KU Leuven