Doelgerichte zorg integreren in een digitaal zorg- en ondersteuningsplan

Code: EF_20 • Thema: Kwaliteit in zorg en welzijn

Doelstelling

In dit vervolgonderzoek willen we de bevindingen uit de eerdere Steunpuntprojeceten over doelgerichte zorg verder testen en ontwikkelen samen met eerstelijnszorgverstrekkers. De onderzoeksdoelstellingen luiden als volgt:

  • verkennen op welke manier BelRAI en doelgerichte zorg hand in hand kunnen gaan in een (nog te ontwikkelen) digitaal zorg- en ondersteuningsplan;
  • het DZOP operationaliseren door samen met zorgaanbieders na te gaan welke structuur en houvast er nodig is in een DZOP die doelgerichte zorg mee ondersteunt.

In dit vervolgonderzoek streven we ernaar om explicieter de actoren uit de welzijnssector te betrekken. Meer specifiek wordt hier gekeken naar het geïntegreerd breed onthaal (OCMW, CAW en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen).

Timing

Van 15 december 2021 tot 31 maart 2022

Promotoren

Prof. dr. Pauline Boeckxstaens, 
UGent

Copromotor

Prof. dr. Anja Declercq, 
KU Leuven

Onderzoeker

Lotte Vanneste, Reini Haverals en
Kaat Van Roy, UGent

Els Vanlinthout, KU Leuven